Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

รวม Web Links ที่สำคัญด้านแผนและงบประมาณ

รวบรวมเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับงานแผน และงบประมาณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   สำนักงบประมาณ (สงป.) 443
2   Link   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 715
3   Link   สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 760
4   Link   สำนักงานพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 598
5   Link   สำนักงานข้าราชการผลเรือน (ก.พ.) 423
6   Link   กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 417
7   Link   กรมบัญชีกลาง (กค.) 393
8   Link   สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 390
9   Link   สำนักงานเลขธิการสภาการศึกษา (สกศ.) 459
เรียน จนท. แผนและงบประมาณ ขอให้สำรวจความเสียหายจากอุทกภัยและแจ้งกองแผนงานภายใน 17 พ.ค.54 ตามแบบในหนังสือเวียน ครับ