Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนงบประมาณ การเงินและบัญชี และพัสดุ

alt  โครงการการพัฒนาศักยภาพและจัดทำแผนงบประมาณ การเงินและบัญชี และพัสดุ ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ต.ค. - 2 พ.ย. 2555
ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยการจัดสัมมนาใน 3 ฝ่ายคือ กองแผนงาน ฝ่ายการเงินและบัญชี และพัสดุ พร้อมด้วยบุคลากรในส่วนต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

หลังจากประธานคือ นายศรชชัย ท้าวมิตร (รก.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ) และกล่าวรายงานโดย รก.กองแผนงาน และมีวิทยากรในส่วนต่าง ๆ ได้ให้แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติ และความรู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดทำแผน การเงิน และพัสดุ เช่น การใช้จ่ายงบประมาณและเงินรายได้ การบริหารงานพัสดุของมหาวิทยาลัย การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ กฎระเบียบงานพัสดุ ขั้นตอนการบริหารงบประมาณและการจัดสรร ขั้นตอนการรายงานผลการประเมินโครงการ กระบวนการในการจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการสี่ปี เป็นต้น ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ผ่านไปด้วยดี

 

altalt
altalt
alt
altalt

 
เรียน จนท. แผนและงบประมาณ ขอให้สำรวจความเสียหายจากอุทกภัยและแจ้งกองแผนงานภายใน 17 พ.ค.54 ตามแบบในหนังสือเวียน ครับ