Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ๑/๒๕๕๔

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๗ เมษายน  พ. ศ. ๒๕๕๔  ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครั้งที่  ๑/๒๕๕๔  ณ ห้องประชุม  ๑  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพมหานคร ได้อนุมัติปริญญาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓  ครั้งที่  ๑  ดังนี้ (๑) ปริญญาศาสนศาสตร์บัณฑิต  ๑,๑๗๕ รูป/คน  ปริญญาศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต  ๓๕๕  รูป/คน ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  ๒๗๓  คน   (๒) อนุมัติหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ๑๔  หลักสูตร  ระดับปริญญาโท  ๕ หลักสูตร  (๓) อนุมัติแก้ไขระเบียบด้านการศึกษา ๒ ระเบียบ (๔)  อนุมัติข้อกำหนดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๔๔   (๕) อนุมัติเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

 

 

 

 
เรียน จนท. แผนและงบประมาณ ขอให้สำรวจความเสียหายจากอุทกภัยและแจ้งกองแผนงานภายใน 17 พ.ค.54 ตามแบบในหนังสือเวียน ครับ