Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

สัมมนาเครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษาครั้งที่ 13/2555

เมื่อวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2555 กองแผนงาน มมร เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา ครั้งที่ 13/2555 เตรียมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในพ.ศ.2558(2015) ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยเนื้อหาของการสัมมนาเน้นเสริมสร้างความเข้าใจและความเข้มแข็งด้านการพัฒนาการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2015 

โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานเปิดการสัมมนา ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้สมาชิกเครือข่ายวางแผนอุดมศึกษา จะมีความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันการศึกษา พร้อมทั้งสามารถวางแผนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษาที่มี ความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

 

 

 

 

 
เรียน จนท. แผนและงบประมาณ ขอให้สำรวจความเสียหายจากอุทกภัยและแจ้งกองแผนงานภายใน 17 พ.ค.54 ตามแบบในหนังสือเวียน ครับ