Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

การกรอกข้อมูล ตามแบบแสดงความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น57

ประกาศ ให้วิทยาเขต กรอกข้อมูลลงใน แบบแสดงความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ทั้งในส่วนของครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง โดยแยกรายละเอียดแต่ละรายการ และชี้แจงตามแบบข้อมูลประกอบคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2557 ตามแบบที่แนบท้ายนี้ ส่งภายในวันจันทร์ที่ 3 ธ.ค.2555 หากพ้นกำหนด ถือว่าท่านไม่มีความประสงค์จะขอตั้งงบประมาณ หากมีข้อสงสัยประการใด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณคำภา ภูสีฤทธิ์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
• แบบแสดงความต้องการงบลงทุน 2557  ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง    (((คลิกเพื่อดาวน์โหลด)))
• แบบแสดงความต้องการงบลงทุน 2557  ครุภัณฑ์  (((คลิกเพื่อดาวน์โหลด)))
• ข้อมูลประกอบคำของตั้งงบประมาณ 2557 (((คลิกเพื่อดาวน์โหลด)))
  
 

จัดทำข้อมูลภาพรวมคำขอตั้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 57 ด่วน!!

เรียน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแ ผน ให้จัดทำข้อมูลภาพรวมคำขอตั้งงบ ประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตามแบบ  ตามที่ระบุด้านล่าง• ระบบหนังสือเวียน คลิกที่นี่• หนังสือนำ(บันทึกข้อความ) คลิกที่นี่   • ตัวอย่างแบบคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557 คลิกที่นี่
 

สัมมนาเครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษาครั้งที่ 13/2555

เมื่อวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2555 กองแผนงาน มมร เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา ครั้งที่ 13/2555 เตรียมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในพ.ศ.2558(2015) ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยเนื้อหาของการสัมมนาเน้นเสริมสร้างความเข้าใจและความเข้มแข็งด้านการพัฒนาการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2015 

อ่านเพิ่มเติม...

 

VDO สรุปงานสัมมนาการพัฒนาศักยภาพบุคลากร(ด้านแผนฯ การเงินและบัญชี และพัสดุ)

 

 

โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนงบประมาณ การเงินและบัญชี และพัสดุ

alt  โครงการการพัฒนาศักยภาพและจัดทำแผนงบประมาณ การเงินและบัญชี และพัสดุ ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ต.ค. - 2 พ.ย. 2555
ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยการจัดสัมมนาใน 3 ฝ่ายคือ กองแผนงาน ฝ่ายการเงินและบัญชี และพัสดุ พร้อมด้วยบุคลากรในส่วนต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม...

 
เรียน จนท. แผนและงบประมาณ ขอให้สำรวจความเสียหายจากอุทกภัยและแจ้งกองแผนงานภายใน 17 พ.ค.54 ตามแบบในหนังสือเวียน ครับ