Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

7 เม.ย. วันอายุวัฒนมงคล อธิการบดี มมร

๗ เมษายน ๒๕๕๓ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เป็นวันอายุวัฒนมงคลของ พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พิธีเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้า โดยมีคณะศิษย์ คณะแม่ชีไทย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้เข้าถวายสักการะ จากนั้น ถวาย/เลี้ยงภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และคณะญาติโยมที่ร่วมพิธี และในวันเดียวกันนี้ เป็นวันประชุมประจำปีของคณะแม่ชีไทย และมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ฯ เป็นประธานเปิดการประชุม

อ่านเพิ่มเติม...

 

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

เวลา 16.28 น. (7 เม.ย.53) สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ไปยังอาคารสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ทรงเปิดการประชุมใหญ่คณะแม่ชีไทย ซึ่งมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดขึ้นเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ สนทนาธรรม ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน นอกจากนี้ มีการรายงานกิจการของคณะแม่ชี ทั้งโครงการต่อเนื่อง และโครงการระยะสั้น อาทิ โครงการอุดมศึกษามหาประชาบดีเถรีวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย เพื่อเพิ่มวุฒิภาวะทางความรู้ ความสามารถให้สูงขึ้น, โครงการอบรมผู้ถูกคุมประพฤติ บ้านเปลี่ยนวิถี คืนคนดีสู่สังคม ที่สำนักแม่ชีปฏิบัติธรรมเขาพระ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งกิจการที่คณะแม่ชีได้ดำเนินการมาแล้ว มี 12 จังหวัด รวม 95 โครงการ

อ่านเพิ่มเติม...

 
เรียน จนท. แผนและงบประมาณ ขอให้สำรวจความเสียหายจากอุทกภัยและแจ้งกองแผนงานภายใน 17 พ.ค.54 ตามแบบในหนังสือเวียน ครับ