Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

การประชุมกองแผนงานประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๔

วันอังคารที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกองแผนงาน ได้มีการการประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ มีระเบียบวาระสำคัญดังนี้ ระเบียบวาระที่๓ เรื่องสืบเนื่องเรื่องมาตรการการประหยัดพลังงานของกองแผนงาน ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๔.๑ เรื่องการจัดการประชุมเพื่อร่างแผนกลยุทธ์โดยจะจัดประชุมภายในวันที่๒๓กันยายน ๒๕๕๔ใช้สถานที่ในการประชุมคืออาคาร ๗.๓ ชั้น๕  ๔.๒ เรื่องปรับปรุงหัวเว็บไซต์กองแผนงานให้มีตัวหนังสือวิ่ง แสดงพันธกิจ ปรัชญา วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย  ๔.๓ เรื่องพิจารณารายละเอียดภาระงานของหัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่ายเนื่องจากเอกสารยังไม่สมบูรณ์ ที่ประชุมจึงเสนอให้หัวหน้าแต่ละฝ่ายนำไปปรับปรุง แก้ไข ให้สมบูรณ์ และนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไประเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ ๕.๑ เรื่องค่าใช้จ่ายพิเศษภายในกองแผนงาน หัวหน้าฝ่ายประเมินผล เสนอให้ค่าใช้จ่ายภายในกอง เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดความคล่องตัว จึงมีการจัดตั้งขึ้นโดยช่วยกันบริจาค ๕.๒ เรื่องแบบประเมินคุณภาพบัณฑิต สำนักประกันคุณภาพการศึกษาได้นำเสนอแบบประเมินของประกันฯ เพื่อกองแผนงานปรับรูปแบบของกองแผนให้ใช้ร่วมกันได้ ๕.๓ เรื่องการจัดประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มแผนงาน ส่วนกลาง-วิทยาเขต  ที่ประชุมจึงเสนอให้มีการจัดประชุมระหว่างกลุ่มแผนงานส่วนกลาง วิทยาเขต อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

อ่านเพิ่มเติม...

 

การประชุมกองแผนงานประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๔

เมื่อวันที่ ๒๓ สิหาคม ๒๕๕๔ ได้มีการประชุมกองแผนงาน มีวาระที่สำคัญคือ วาระที่ ๔.๒ การมอบหมายงานพิเศษให้เจ้าหน้าที่กองแผนงานรับผิดชอบ โดยจัดเป็น ๕ กลุ่มดังนี้ กลุ่ม ๑ วข. ร้อยเอ็ด-ห้องเรียนศรีษะเกษ-ห้องเรียนสุรินทร์ -ส่วนกลาง-บัณฑิตวิทยาลัย-วข.มหาวชิราลงกรณ์ฯ-ศูนย์การศึกษากำแพงเพชร-ศูนย์การศึกษาปราจีนบุรี กลุ่ม๒ วข.ศรีล้านช้าง-วศ.กาฬสินธุ์-ศูนย์การศึกษาชุมแพ-ศูนย์การศึกษาด่านซ้าย กลุ่ม ๓  วข. สิรินธร-วข. ล้านนา-ศูนย์การศึกษาชลบุรี-ศูนย์การศึกษาเพชรบุรี กลุ่ม ๔ วข.อีสาน -วศ.ยโสธร-ศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี-ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู กลุ่ม ๕ วข. ศรีธรรมาโศกราช-ศูนย์การศึกษาสงขลา-ศูนย์การศึกษาสุราษฎร์ธานีวาระที่ ๔.๓ ด้วยเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ อธิการบดีได้กำหนดให้ส่วนงานทุกส่วนทบทวนโครงสร้างองค์กรและภาระงานใหม่และนำเสนออธิการบดีในคราวประชุม ครั้งต่อไป กองแผนงานจึงทบทวนโครงสร้างหน่วยงานอัตรากำลังภาระงานและปฏิทินการทำงานเพื่อนำเสนออธิการบดีต่อไป วาระที่ ๔.๔ มาตรการการประหยัดพลังงานของกองแผนงาน ที่ต้องทบทวนใหม่ เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยได้ย้ายมาสู่ที่แห่งใหม่ ต้องใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคสูง กองแผนงานจึงต้องออกมาตรการช่วยประหยัดพลังงาน สำหรับกองแผนงาน วาระที่ ๕.๑ เรื่องการจัดทำร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ฉบับที่  ๑๑

อ่านเพิ่มเติม...

 

ที่ปรึกษาอธิการบดีตรวจเยี่ยมวิทยาเขตร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 6-11 มิถุนายน พ.ศ. 2554   ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านแผนและงบประมาณ (นางชูศรี โสทธยาสัย)  ไปได้ไปตรวจเยี่ยมวิทยาเขตร้อยเอ็ด  วิทยาลัยศาสนศาตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร  และศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี   เพื่อรับทราบปัญหาต่าง ๆ  และเพื่อเตรียมการในการวางแผนแก้ปัญหาในโอกาสต่อไป โดยมีเจ้าหน้าที่กองแผนงานร่วมเดินทางไปด้วย ดังนี้  1. นายอมร กล้าแข็ง  2. นายคำภา  ภูสีฤทธิ์  3. นางสาวศศิณา  จิตรังษี    4.นายบุญนาค  หินไชยศรี

อ่านเพิ่มเติม...

 

ที่ปรึกษาอธิการบดีตรวจเยี่ยมวิทยาเขต

เมื่อวันที่ 8-11พฤษภาคม 2554 ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านแผนและงบประมาณ(นางชูศรี โสทธยาสัย) และคณะได้ไปตรวจเยี่ยมวิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย ศูนย์การศึกษาชุมแพ สังกัดวิทยาเขตศรีล้านช้าง และศูนย์การศึกษาโคราช เพื่อรับทราบปัญหาในด้านต่างๆ เพื่อการจัดสรรงบประมาณให้ได้ตรงกับความเป็นจริงโดยมีเจ้าหน้าที่ร่วมเดินทาง ดังนี้ 1.นายอมร กล้าแข็ง หัวหน้ากองแผนงาน 2.นายคำภา ภูสีฤทธิ์ 3.นางสาวศศิณา จิตรังษี 4.นายศุภสิน ศักศรีวัน

อ่านเพิ่มเติม...

 

ที่ปรึกษาอธิการบดีตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษา

altที่ปรึกษาอธิการบดีด้านบริหารงบประมาณ(นางชูศรี โสทธยาสัย)ได้ไปตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษาปราจีนบุรี สังกัด วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย  ในวันที่ 29 เมษายน พ. ศ. 2554 เพื่อรับทราบปัญหาด้านต่าง ๆ และเพื่อจะได้จัดสรรงบประมาณได้ตรงกับความเป็นจริงในโอกาสต่อไป โดยมีเจ้าหน้าที่ร่วมเดินทาง ดังรายนามต่อไปนี้ 1. นายอมร กล้าแข็ง หัวหน้ากองแผนงาน 2. นายเสฎฐวุฒิ สมเกตุ หัวหน้าฝ่ายพัสดุ 3. นางสาวศศิณา จิตรังษี หัวหน้าฝ่ายประเมินผล

อ่านเพิ่มเติม...

 
เรียน จนท. แผนและงบประมาณ ขอให้สำรวจความเสียหายจากอุทกภัยและแจ้งกองแผนงานภายใน 17 พ.ค.54 ตามแบบในหนังสือเวียน ครับ