Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

สัมมนาเครือข่ายวางแผนอุดมศึกษา

alt     เมื่อวันที่ 19-20 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา โดยมี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพ เพื่อรับรู้ แลกเปลี่ยน แนวทางการวางแผนร่วมกันของสถาบันอุดมศึกษา โดยในครั้งนี้ มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมสัมมนา จำนวน 22 สถาบันคือ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ประชุมทรัพย์สินครั้งที่ 1/2555

พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) ประธานคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้โปรดให้นัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่1/2555 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2555 เวลา 14.30 น. ที่ ห้องประชุมเล็กชั้นที่ 1 อาคารหอสมุดสมเด็จพระญาณวโรดม ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีของปีงบประมาณพ.ศ.2554จำนวนทั้งสิ้น158,054,715บาท และ เห็นชอบร่างข้อกำหนดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2555 เป็นวงเงินทั้งสิ้น 959,043,400 บาท ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่าย เพื่อจัดทำผลผลิต/โครงการ ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

 

ความก้าวหน้าการจัดทำแผนกลยุทธ์

0วันที่ 19มีนาคม 2555 คณะกรรมการฯ ได้ปรับปรุงแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. 2545-2557 (ฉบับเดิม) โดยจัดทำเป็นร่างแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. 2555-2564 ได้ประชุมปรับปรุงแผนดังกล่าว รวม 6 ครั้ง คือ  วันที่ 5 วันที่ 12-13 วันที่ 16-18 และวันที่ 22 มีนาคม 2555 และจะประชุมครั้งต่อไป วันที่ 3 เมษายน 2555 กำหนดประชุมครั้งสุดท้าย วันที่ 28 เมษายน 2555 แล้วจะจัดส่งคณะกรรมการชุด ปรับปรุงฯ  คณะกรรมการชุดวิเคราะห์ความเชื่อมโยง และชุดทำประชาพิจารณ์ต่อไป  

อ่านเพิ่มเติม...

 

ประชุมร่างแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ประกาศใช้แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. 2548-2557 มาเป็นระยะหนึ่งโดยไม่มีการปรับปรุง ในปัจจุบันสถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป มหาวิทยาลัยจึงต้องดำเนินการปรับแผนกลยุทธ์ดังกล่าวให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์แห่งชาติ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ขอให้จัดทำข้อมูลความเสียหายเนื่องจากอุทกภัย

ด้วยคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้มหาวิทยาลัยชี้แจงข้อมูลความเสียหายของอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในกรณีที่ต้องเป็นศูนย์พักพิง หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามแบบสำรวจที่แนบตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 พร้อมส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน2554 สำหรับสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัด 26 จังหวัดรายชื่อปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือที่ ศธ 0503(3)/ว1307   2.  แบบฟอร์ม   และมีตัวอย่าง ม. อื่นๆ ในระบบหนังสือเวียน

 
เรียน จนท. แผนและงบประมาณ ขอให้สำรวจความเสียหายจากอุทกภัยและแจ้งกองแผนงานภายใน 17 พ.ค.54 ตามแบบในหนังสือเวียน ครับ