Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

แบบงบลงทุน2558

นมัสการ/เรียน คณบดี, หัวหน้าสำนักงาน, หัวหน้ากอง 

  ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบกรอกข้อมูลงบลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  ได้ตามลิงค์ ที่แสดงให้ดาวน์โหลดด้านล่าง

    >>>>>>>>ดาวน์โหลดแบบกรอกข้อมูล

 

แบบแนบข้อกำหนดงบประมาณ2557

เรียนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนทุกส่วนงาน สามารถดาวน์โหลดแบบรายจ่ายจริง, รายงานรายได้จริง ณ วันที่ 30 ก.ย. 2556 และประมาณการรายรับ "เงินรายได้" , งบประมาณรายจ่าย"เงินรายได้" ปี 2557 ได้ตามลิงค์ด้านล่างและส่งที่คุณสุวรรณา สุขจันโท E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายในวันที่ 10 ต.ค. 2556

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

 

 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ มมร 2557

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ มมร 2557 ขอให้เจ้าหน้าที่แผนและงบประมาณของมหาวิทยาลัย ทุกส่วนงาน นำ MBU strategic roadmap 2557 นี้ ไปปรับปรุงงบประมาณ 2557 ของงาน/โครงการ ให้สอดคล้อง เพื่อให้เป้าหมายของมหาวิทยาลัย และเป้าหมายของ ผลผลิต/โครงการที่กำหนดไว้  สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ระดับชาติ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ  [ดาวน์โหลด MBU SR 57]

 

การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินครั้งที่ 1/2556

ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้ ๕.๑  เรื่องขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ไว้เบิกจ่ายปี ปี 2555 ๕.๒  เรื่องข้อกำหนดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ๕.๓  เรื่องระเบียบที่ขอแก้ไข รวม  ๗  เรื่อง คือ ๕.๓.๑  ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕...    ๕.๓.๒  ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕... ๕.๓.๓  ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการส่งเสริมการวิจัย พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕... ๕.๓.๔  ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ.๒๕๔๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕... ๕.๓.๕  ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและการประชุมของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕... ๕.๓.๖   ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยกองทุนเงินสะสมของบุคลากร พ.ศ.๒๕๔๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕... ๕.๓.๗  ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยประชุม พ.ศ. ๒๕..... คณะกรรมการฯ พิจารณาผ่านความเห็นชอบ ได้เฉพาะ ๕.๓.๑  และ  ๕.๓.๒ ส่วนเรื่องลำดับที่  ๕.๓.๓  ถึง ๕.๓.๗ ให้ยกไปพิจารณาในคราวหน้า

อ่านเพิ่มเติม...

 

ให้วิทยาเขตตอบแบบฟอร์มการใช้อาคาร

ให้ทุกวิทยาเขตกรอกข้อมูลตามหนังสือแนบที่ส่งให้และส่งภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เมนูดาวน์โหลดกองแผนงาน หรือ <<<คลิกที่นี่>>>>

 
เรียน จนท. แผนและงบประมาณ ขอให้สำรวจความเสียหายจากอุทกภัยและแจ้งกองแผนงานภายใน 17 พ.ค.54 ตามแบบในหนังสือเวียน ครับ